REGULAMIN PORTALU EURO-TRUCKERS.COM

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu euro-truckers.com oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Użytkowanie Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Serwisu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, filmy i inne, stanowią własność Usługodawcy i są chronione prawem autorskim.

§ 2. DEFINICJE

Serwis lub portal euro-truckers.com – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest m.in. pod następującym adresem https://euro-truckers.com/.

Usługodawca – Durtan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ul. Mazowiecka 11 / 49, 00-052 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000923637, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5252878242. Usługodawca posiada status agencji doradztwa personalnego i jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia nr. 29159, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., poz. 1001).

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta.

Konto – panel zarządzania Usługami Serwisu, który zostaje przypisany do konkretnego Użytkownika po rejestracji w systemie, dostępny każdorazowo po zalogowaniu do systemu.

Pracodawca – pracodawca lub agencja doradztwa personalnego, która publikuje ogłoszenia o pracę w Serwisie lub korzysta z innych usług realizowanych przez Usługodawcę.

Profil – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczą

Ogłoszenia

6.1. Portal euro-truckers.com umożliwia użytkownikom publikowanie ogłoszeń dotyczących zatrudnienia oraz innych ofert pracy.

6.2. Portal euro-truckers.com nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści, w tym za zgodność z prawem oraz za ich rzetelność.

6.3. Portal euro-truckers.com zastrzega sobie prawo do moderowania treści umieszczanych przez użytkowników, w szczególności do usuwania ogłoszeń, które naruszają postanowienia Regulaminu lub prawo.

6.4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki przy umieszczaniu ogłoszeń na portalu euro-truckers.com.

6.5. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu lub prawa, portal euro-truckers.com zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta użytkownika lub usunięcia ogłoszeń bez uprzedniego powiadomienia.

Ochrona danych osobowych

7.1. Portal euro-truckers.com przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.

7.2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez portal euro-truckers.com w celu świadczenia Usług, w tym na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta i umożliwienia korzystania z Usług.

7.3. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie.

7.4. Portal euro-truckers.com zapewnia ochronę danych osobowych użytkowników oraz dba o ich bezpieczeństwo.

7.5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przez portal euro-truckers.com znajdują się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

8.2. Wszelkie spory wynikające z zawarcia, realizacji lub interpretacji umowy o świadczenie Usług pomiędzy użytkownikiem a portalem euro-truckers.com rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

8.3. Portal euro-truckers.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich opublik

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Klauzula informacyjna:

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Durtan Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Mazowiecka 11/49, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252878242

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

* w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,

* w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody.

* w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa technologicznego)

* w celu zatrudniania pracowników i prowadzenia procesów rekrutacji

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane

* przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

* na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa

* a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe:

Pozyskane dane osobowe klientów Agencji Pracy mogą być udostępnione pracodawcom, firmom świadczącym usługi transportowe w przypadku rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych itp., operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz Durtan Sp. z o.o. usługi doradcze, organom ścigania.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. hostowane strony internetowej, wysyłka newslettera, świadczenie usług księgowych, obsługa prawna, obsługa serwisowa naszych systemów informatycznych.

Prawa które przysługują osobie której dane przetwarzamy:

Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

2. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.euro-truckers.com

3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: DURTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MAZOWIECKA 11/49, 00-052 WARSZAWA.

4. W celu usunięcia danych, ich edycji możesz skontaktować się z administratorem danych pod poniższym adresem e-mail: praca@euro-truckers.com

5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

6. Pozyskane za pośrednictwem serwisu dane osobowe nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, oprócz naszych zaufanych partnerów dla celów związanych z procesem rekrutacji i selekcji pracowników chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). Korzystamy wyłącznie z ciasteczek typu “ tracking cookies”. Większość takich cookie istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub “odwiedzin” strony www. Żadna z nich nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Klientem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: lh.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

o firma hostingowa na zasadzie powierzenia

o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 2 lata.

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

o ich sprostowania,

o usunięcia,

o ograniczenia przetwarzania,

o oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www